THE TALES FROM THE BORDERLAND

این جلد توسط خودم طراحی شده.اگه نقصی داشت بگید. 

تصویر نظر(,  انتشار نظر)

هیچ دیدگاهی وجود ندارد